Informacja: Jeżeli chcesz zakończyć korzystanie z Usługi i nie życzysz sobie otrzymywać kolejnych wiadomości odeślij sms o treści STOP na numer, z którego otrzymujesz wiadomości.W przeciągu 24h Usługa dla Twojego numeru zostanie wyłączona.

Regulamin Gej

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NA ODLEGŁOŚĆ

 

§ 1

Definicje

 

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1) Adres e-mail Usługodawcy - kontakt@lioncompany.pl;

2) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w ramach Umowy o świadczenie Usług działa w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3) Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Usługodawcą lub Użytkownikiem;

4) Prefiks – treść krótkiej wiadomości tekstowej (SMS/MMS), określona przez Usługodawcę, na potrzeby zarejestrowania Użytkownika i rozpoznawania Użytkownika w ramach Usług;

5) Regulamin – niniejszy Regulamin o świadczenie Usług na odległość;

6) Strona/y – Usługodawca i Użytkownik;

7) Usługi – usługi polegające na prowadzeniu z Użytkownikiem komunikacji o tematyce towarzyskiej, z wykorzystaniem wiadomości tekstowych lub połączeń telefonicznych obsługiwanych przez numery telefonu o podwyższonej opłacie;

8) Umowa o świadczenie Usług – umowa, na mocy której Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika Usługi, w odpowiedzi na zgłoszenie takiej woli przez Użytkownika, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (telefonicznie).

9) Usługodawca – LION COMPANY Sp. z o.o., ul. PIOTRKOWSKA 276/2, 90-361 ŁÓDŹ, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000652199, NIP 7252166904, kapitał zakładowy 20.000,00 zł.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług na odległość.

2. Usługi przeznaczone są wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

3. Przystąpienie do korzystania z Usług przez Użytkownika jest dobrowolne.

4. Usługodawca nie wprowadza ograniczenia w długości trwania pojedynczego połączenia telefonicznego lub ilości wysyłanych w ramach Usług wiadomości tekstowych (SMS, MMS).

5. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Usług, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkowników lub stwierdzone przez Usługodawcę.

6. Usługi są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

§ 3

Zasady korzystania z Usług

 

1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Usług w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

2. Usługi są dostępne dla Użytkowników posiadających numer telefonu (aktywną kartę sim), udostępniany przez operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).

3. Do korzystania z Usług potrzebny jest telefon komórkowy lub smartfon obsługujący funkcję wykonywania połączeń telefonicznych i przesyłania wiadomości tekstowych (SMS lub MMS), która powinna być aktywna u operatora telefonii komórkowej, z usług którego korzysta Użytkownik.

4. Użytkownik nie może dostarczać w ramach Usług treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 4

Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 

1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usług otrzymuje wiadomość tekstową informującą w szczególności o:

 

1) wysokości opłaty za minutę połączenia albo za wysłanie wiadomości tekstowej w ramach Usług,

2) Prefiksie niezbędnym do rozpoczęcia świadczenia Usług (w przypadku Usług realizowanych za pośrednictwem wiadomości tekstowych),

3) częstotliwości przesyłania przez Usługodawcę wiadomości tekstowych w ramach Usług (w przypadku Usług realizowanych za pośrednictwem wiadomości tekstowych),

4) miejscu, w którym może zapoznać się z treścią Regulaminu i pobrać go na trwałym nośniku.

 

2. Użytkownik, który chce rozpocząć korzystanie z Usług powinien zadzwonić na numer określony do realizacji połączeń telefonicznych w Załączniku nr 1 do Regulaminu albo wysłać wiadomość tekstową zawierającą Prefiks na numer wykorzystywany do świadczenia Usług w ramach komunikacji SMS/MMS, określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu, a tym samym zarejestrować się w Usługach.

3. Usługi zainicjowane połączeniem telefonicznym realizowane są wyłącznie w formie rozmowy telefonicznej.

4. Usługi zainicjowane wiadomością tekstową (SMS/MMS) realizowane są wyłącznie z wykorzystaniem wiadomości tekstowych (SMS/MMS).

5. Opłaty za połączenie albo wiadomość tekstową (SMS/MMS) określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

6. Opłata za połączenie telefoniczne lub wysłanie wiadomości tekstowej na numery telefonów określone w Załączniku nr 1 do Umowy, uiszczana jest w drodze obciążenia rachunku telefonicznego Użytkownika albo w drodze potrącenia z konta Użytkownika (w przypadku systemu prepaid).

7. Każdorazowe kolejne przesłanie przez Użytkownika wiadomości tekstowej na numer wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu, powoduje kolejne pobranie takiej samej opłaty z tytułu wysłania wiadomości tekstowej. Wiadomości tekstowe zwrotne wysyłane przez Usługodawcę za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej do Użytkownika są bezpłatne.

8. W odpowiedzi na każdą wiadomość od Użytkownika Usługodawca odsyła jedną wiadomość tekstową. Kontynuacja komunikacji poprzez wiadomości tekstowe przez Użytkownika w ramach Usług odbywa się za pośrednictwem numeru telefonu, z którego Użytkownik otrzymał od Usługodawcy pierwszą wiadomość zwrotną.

9. Przesłanie przez Użytkownika pierwszej wiadomości tekstowej z Prefiksem na numer określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu, przeznaczony do komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych, umożliwia przesyłanie dalszych wiadomości tekstowych w ramach Usług, bez konieczności rozpoczynania przez Użytkownika wiadomości tekstowej od Prefiksu.

10. Po upływie 3 godzin od przesłania przez Użytkownika ostatniej wiadomości tekstowej w ramach Usług, zostaje on wylogowany z Usług. Aby wiadomość tekstowa Użytkownika mogła być rozpoznana w ramach Usług przez kolejne 3 godziny, konieczne jest przesłanie przez Użytkownika wiadomości tekstowej rozpoczynającej się od właściwego Prefiksu.

11. Jeśli w trakcie przesyłania wiadomości tekstowych w ramach Usług zainicjowanych danym Prefiksem, Użytkownik prześle wiadomość na ten sam numer, ale z innym Prefiksem niż wcześniej użyty, wówczas oznacza to, iż jego wiadomość będzie rozpoznawana nadal w ramach Usług zainicjowanych w przeciągu ostatnich 3 godzin wcześniej użytym Prefiksem i zostanie z tych Usług wylogowany po upływie 3 godzin od ostatniej nadesłanej wiadomości tekstowej.

12. Z Usługodawcą można kontaktować się drogą mailową na Adres e-mail Usługodawcy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

13. Użytkownikowi przysługuje prawo do zakończenia korzystania z Usług w dowolnej chwili i rozpoczęcia korzystania z nich od nowa w wybranym przez siebie czasie.

             

§ 5

Niezgodność Usług z umową oraz reklamacja Użytkownika

 

1. W przypadku niezgodności Usług z Umową o świadczenie Usług lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Użytkownika, w związku ze świadczeniem Usług, należy powiadomić o tym Usługodawcę poprzez Adres e-mail Usługodawcy. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego złożenia (przy czym w tym terminie Usługodawca może najpóźniej wysłać wiadomość e-mail stanowiącą odpowiedź na reklamację). Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy. W reklamacji Użytkownik powinien podać swój numer telefonu i adres e-mail, a także rodzaj naruszenia do jakiego doszło w związku ze świadczeniem Usług.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika, jakie przysługują mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Użytkownik w każdym czasie może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez Podmiot trzeci i w tym celu:

 

1) wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne, z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,

2) wystąpić do instytucji (w tym Inspekcji Handlowej), przed którą będzie się toczyło postępowanie pozasądowe, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy w ramach pozasądowego systemu rozwiązywania sporów,

3) zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.

 

4. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości, pouczenie o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Usługodawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo pozasądowym.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

 

Załącznik nr 1

 

 

Numer telefonu dla połączeń telefonicznych

Koszt połączenia za 1 minutę (z VAT)

708-770-754

4,92 zł

708-477-115

2,46 zł

 

 

Numer telefonu dla wiadomości tekstowych SMS/MMS

Koszt wysłania 1 wiadomości tekstowej (z VAT)

74855

4,92 zł