Informacja: Jeżeli chcesz zakończyć korzystanie z Usługi i nie życzysz sobie otrzymywać kolejnych wiadomości odeślij sms o treści STOP na numer, z którego otrzymujesz wiadomości.W przeciągu 24h Usługa dla Twojego numeru zostanie wyłączona.

Regulamin Ezoteryka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NA ODLEGŁOŚĆ

 

§ 1

Definicje

 

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1) Adres e-mail Usługodawcy - kontakt@lioncompany.pl;

2) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w ramach Umowy o świadczenie Usług działa w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3) Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Usługodawcą lub Użytkownikiem;

4) Prefiks – treść krótkiej wiadomości tekstowej (SMS/MMS), określona przez Usługodawcę, na potrzeby zarejestrowania Użytkownika i rozpoznawania Użytkownika w ramach Usług;

5) Regulamin – niniejszy Regulamin o świadczenie Usług na odległość;

6) Strona/y – Usługodawca i Użytkownik;

7) Usługi – usługi polegające na prowadzeniu z Użytkownikiem komunikacji o tematyce ezoterycznej, z wykorzystaniem wiadomości tekstowych lub połączeń telefonicznych obsługiwanych przez numery telefonu o podwyższonej opłacie;

8) Umowa o świadczenie Usług – umowa, na mocy której Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika Usługi, w odpowiedzi na zgłoszenie takiej woli przez Użytkownika, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (telefonicznie).

9) Usługodawca LION COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Piotrkowska 276 / 2, 90-361 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000652199, NIP 7252166904, kapitał zakładowy 20.000,00 zł.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług na odległość.

2. Usługi przeznaczone są wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

3. Przystąpienie do korzystania z Usług przez Użytkownika jest dobrowolne.

4. Usługodawca nie wprowadza ograniczenia w długości trwania pojedynczego połączenia telefonicznego lub ilości wysyłanych w ramach Usług wiadomości tekstowych (SMS, MMS).

5. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Usług, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkowników lub stwierdzone przez Usługodawcę.

6. Usługi są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

§ 3

Zasady korzystania z Usług

 

1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Usług w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

2. Usługi są dostępne dla Użytkowników posiadających numer telefonu (aktywną kartę sim), udostępniany przez operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).

3. Do korzystania z Usług potrzebny jest telefon komórkowy lub smartfon obsługujący funkcję wykonywania połączeń telefonicznych i przesyłania wiadomości tekstowych (SMS lub MMS), która powinna być aktywna u operatora telefonii komórkowej, z usług którego korzysta Użytkownik.

4. Użytkownik nie może dostarczać w ramach Usług treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 4

Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 

1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usług otrzymuje wiadomość tekstową informującą w szczególności o:

 

1) wysokości opłaty za minutę połączenia albo za wysłanie wiadomości tekstowej w ramach Usług,

2) Prefiksie niezbędnym do rozpoczęcia świadczenia Usług (w przypadku Usług realizowanych za pośrednictwem wiadomości tekstowych),

3) częstotliwości przesyłania przez Usługodawcę wiadomości tekstowych w ramach Usług (w przypadku Usług realizowanych za pośrednictwem wiadomości tekstowych),

4) miejscu, w którym może zapoznać się z treścią Regulaminu i pobrać go na trwałym nośniku.

 

2. Użytkownik, który chce rozpocząć korzystanie z Usług powinien zadzwonić na numer określony do realizacji połączeń telefonicznych w Załączniku nr 1 do Regulaminu albo wysłać wiadomość tekstową zawierającą Prefiks na numer wykorzystywany do świadczenia Usług w ramach komunikacji SMS/MMS, określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu, a tym samym zarejestrować się w Usługach.

3. Usługi zainicjowane połączeniem telefonicznym realizowane są wyłącznie w formie rozmowy telefonicznej.

4. Usługi zainicjowane wiadomością tekstową (SMS/MMS) realizowane są wyłącznie z wykorzystaniem wiadomości tekstowych (SMS/MMS).

5. Opłaty za połączenie albo wiadomość tekstową (SMS/MMS) określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

6. Opłata za połączenie telefoniczne lub wysłanie wiadomości tekstowej na numery telefonów określone w Załączniku nr 1 do Umowy, uiszczana jest w drodze obciążenia rachunku telefonicznego Użytkownika albo w drodze potrącenia z konta Użytkownika (w przypadku systemu prepaid).

7. Każdorazowe kolejne przesłanie przez Użytkownika wiadomości tekstowej na numer wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu, powoduje kolejne pobranie takiej samej opłaty z tytułu wysłania wiadomości tekstowej. Wiadomości tekstowe zwrotne wysyłane przez Usługodawcę za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej do Użytkownika są bezpłatne.

8. W odpowiedzi na każdą wiadomość od Użytkownika Usługodawca odsyła jedną wiadomość tekstową. Kontynuacja komunikacji poprzez wiadomości tekstowe przez Użytkownika w ramach Usług odbywa się za pośrednictwem numeru telefonu, z którego Użytkownik otrzymał od Usługodawcy pierwszą wiadomość zwrotną.

9. Przesłanie przez Użytkownika pierwszej wiadomości tekstowej z Prefiksem na numer określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu, przeznaczony do komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych, umożliwia przesyłanie dalszych wiadomości tekstowych w ramach Usług, bez konieczności rozpoczynania przez Użytkownika wiadomości tekstowej od Prefiksu.

10. Po upływie 3 godzin od przesłania przez Użytkownika ostatniej wiadomości tekstowej w ramach Usług, zostaje on wylogowany z Usług. Aby wiadomość tekstowa Użytkownika mogła być rozpoznana w ramach Usług przez kolejne 3 godziny, konieczne jest przesłanie przez Użytkownika wiadomości tekstowej rozpoczynającej się od właściwego Prefiksu.

11. Jeśli w trakcie przesyłania wiadomości tekstowych w ramach Usług zainicjowanych danym Prefiksem, Użytkownik prześle wiadomość na ten sam numer, ale z innym Prefiksem niż wcześniej użyty, wówczas oznacza to, iż jego wiadomość będzie rozpoznawana nadal w ramach Usług zainicjowanych w przeciągu ostatnich 3 godzin wcześniej użytym Prefiksem i zostanie z tych Usług wylogowany po upływie 3 godzin od ostatniej nadesłanej wiadomości tekstowej.

12. Z Usługodawcą można kontaktować się drogą mailową na Adres e-mail Usługodawcy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

13. Użytkownikowi przysługuje prawo do zakończenia korzystania z Usług w dowolnej chwili i rozpoczęcia korzystania z nich od nowa w wybranym przez siebie czasie.

             

§ 5

Niezgodność Usług z umową oraz reklamacja Użytkownika

 

1. W przypadku niezgodności Usług z Umową o świadczenie Usług lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Użytkownika, w związku ze świadczeniem Usług, należy powiadomić o tym Usługodawcę poprzez Adres e-mail Usługodawcy. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego złożenia (przy czym w tym terminie Usługodawca może najpóźniej wysłać wiadomość e-mail stanowiącą odpowiedź na reklamację). Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy. W reklamacji Użytkownik powinien podać swój numer telefonu i adres e-mail, a także rodzaj naruszenia do jakiego doszło w związku ze świadczeniem Usług.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika, jakie przysługują mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Użytkownik w każdym czasie może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez Podmiot trzeci i w tym celu:

 

1) wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne, z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,

2) wystąpić do instytucji (w tym Inspekcji Handlowej), przed którą będzie się toczyło postępowanie pozasądowe, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy w ramach pozasądowego systemu rozwiązywania sporów,

3) zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.

 

4. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości, pouczenie o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Usługodawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo pozasądowym.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

 

Załącznik nr 1

 

 

Numer telefonu dla połączeń telefonicznych

Koszt połączenia za 1 minutę (z VAT)

708577557

3,69 zł

708577798

3,69 zł

708780459

4,92 zł

708780658

4,92 zł

708-577-284

3,69 zł

708-577-285

3,69 zł

708-577-286

3,69 zł

708-403-893

2,46 zł

708-403-827

2,46 zł

708-577-291

3,69 zł

 

 

Numer telefonu dla wiadomości tekstowych SMS/MMS

Koszt wysłania 1 wiadomości tekstowej (z VAT)

71052

1,23 zł

71130

1,23 zł

72717

2,46 zł

73004

3,69 zł

73077

3,69 zł

73117

3,69 zł

73855

3,69 zł

77130

8,61 zł

92533

30,75 zł